Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov
Všeobecné obchodné podmienky
predaja tovaru FEREX, s.r.o. podnikateľským subjektom (pre veľkoobchody)
FEREX, s.r.o.
so sídlom Vodná 23, 949 01 Nitra, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 2809/N
IČO: 17682258
IČ DPH: SK2020405156


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV
1.1 Definície niektorých pojmov
1.1.1 Predávajúci – FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
1.1.2 Kupujúci – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu podľa obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb.) s predávajúcim a ktorí majú živnostenské oprávnenie na veľkoobchod a maloobchod;
1.1.3 Zmluva – kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka, uzavretá v elektronickej podobe medzi predávajúcim a kupujúcim;
1.1.4 Obchodné podmienky – Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru  predávajúceho podnikateľským subjektom a nedeliteľná súčasť zmluvy;
1.1.5 Tovar – hnuteľné veci kategórií nášho sortimentu, ktoré môžu byť predmetom obchodných vzťahov podľa Obchodných podmienok;
1.1.6 Partnerský systém – internetová stránka umiestnená  pod doménou www.partner.ferex.sk.
1.1.7 Veľkoobchodný cenník - je cenník, ktorý sa kupujúcemu zobrazuje po registrácii v systéme
1.2 Všeobecné obchodné podmienky
1.2.1 Tieto Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi predávajúcim  a kupujúcim, upravujú vzájomné  práva a povinnosti zmluvných strán a ďalej  práva a povinnosti.


2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY
2.1 Spôsobilosť  kupujúceho k uzavretiu kúpnej zmluvy
2.1.1 Uzatváranie kúpnych zmlúv je verejné a môžu sa ich zúčastniť fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby. Podmienkou je, že tieto osoby majú živnostenské alebo iné oprávnenie na veľkoobchod a maloobchod.

2.2 Ponuka tovaru

2.2.1 Ponuka tovaru je uvedená na internetovej stránke, táto ponuka je aktuálna, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť uvedeného tovaru. Tovar okamžite dostupný  je í uvedený ako skladom.

2.3 Objednávka tovaru, potvrdenie objednávky a vznik kúpnej zmluvy
2.3.1 Kupujúci sa musí pred prvou objednávkou zaregistrovať v partnerskom systéme www.partner.ferex.sk .
2.3.2 Kupujúci je oprávnený urobiť  prvú objednávku až po schválení registrácie predávajúcim. Ak kupujúci nemá príslušné oprávnenie k podnikaniu uvedené v bode 2.1.1. bude mu registrácia zamietnutá.
2.3.3 K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde odoslaním objednávky v partnerskom systéme. Súčasne je povinný kupujúci vyjadriť súhlas s Obchodnými podmienkami a cenou tovaru.
2.3.4 Potvrdenie objednávky predávajúcim je prijatím návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá okamihom, kedy je kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky na jeho mailovú adresu; ak kupujúci  zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť  doručené, je predávajúci oprávnený objednávku stornovať.
2.4 Zmena objednávky – kúpnej zmluvy
2.4.1 V prípade potvrdenia objednávky predávajúcim má kupujúci právo podať predávajúcemu telefonicky alebo mailom návrh na zmenu kúpnej zmluvy alebo na jej zrušenie, pokiaľ  už nie je tovar  vyexpedovaný.
2.5 Kúpna cena a platobné podmienky
2.5.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za cenu uvedenú v partnerskom systéme a kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť.
2.5.2 Prvé tri objednávky tovaru kupujúci zaplatí vopred po vystavení zálohovej faktúry alebo na dobierku. 
2.5.3. Kupujúci môže objednať ďalší tovar iba v prípade, ak má uhradené všetky predchádzajúce faktúry v lehote splatnosti.
2.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim
2.6.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre jej podstatné porušenie predávajúcim, najmä ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru viac ako 30 dní.
2.6.2 Odstúpenie musí byť prevedené písomne prostredníctvom e-mailu alebo poštou. V odstúpení je kupujúci povinný identifikovať objednávku.
2.6.3 V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru kupujúcemu je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak tato bola uhradená.
2.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim
2.7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dojednaných v kúpnej zmluve.
2.7.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak má kupujúci neuhradené faktúry po lehote splatnosti z predchádzajúcich objednávok.
2.7.2 Predávajúci i kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak
Došlo k výrazným zmenám cien objednaného tovaru,
došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru,
a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu.


3. DODANIE TOVARU
3.1 Termín dodania
3.1.1 Termín dodania je spravidla 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak si predávajúci nevyhradí dlhšiu lehotu v prípade, že tovar nie je skladom alebo nastala iná prekážka brániaca jeho okamžitému odoslaniu kupujúcemu.
3.2 Spôsob dodania a náklady na prepravu
3.2.1 Spôsob a miesto dodania tovaru je určený kupujúcim v objednávke.
3.2.2 Predávajúci splní povinnosť  dodať tovar jeho odoslaním v prípade, že mal byť  zaslaný prepravcom alebo vyzdvihnutím tovaru  v mieste podnikania predávajúceho.
3.2.3 Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru je faktúra alebo iný doklad (napr. zasielateľský príkaz) preukazujúci, že tovar bol odovzdaný kupujúcemu alebo prepravcovi.
3.3 Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare
3.3.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním kupujúcemu (ak bola kúpna cena zaplatená),  inak úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.3.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci odovzdal  tovar prepravcovi alebo si ho kupujúci  vyzdvihol u predávajúceho.
3.4 Obhliadka tovaru kupujúcim
3.4.1 Kupujúci je povinný  obhliadnuť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí a prípadné vady množstva a zjavné vady písomne reklamovať u predávajúceho najneskôr do 24 hod emailom na partner@ferex.sk od prevzatia tovaru. V prípade doručenia tovaru prepravnou službou je potrebné spísať reklamačný protokol u prepravcu ihneď.


4. ZÁRUKA ZA TOVAR, REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ
4.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za tovar v dĺžke 24 mesiacov.
4.2 Záruka začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na veci a zaniká uplynutím záručnej doby.
4.3 Záruka sa nevzťahuje
na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
na vady vzniknuté nevhodným používaním tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu,
na vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či dodávateľom,
na vady vzniknuté v dôsledku poškodenia tovaru živlami (napr. povodne) a vyššou mocou,
4.4 Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru môžu v niektorých prípadoch skresľovať  veľkosť či farbu tovaru, čo nepredstavuje vadu tovaru.
4.5 Predávajúci nesie zodpovednosť za škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk kupujúceho a nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny tovaru uhradenej kupujúcim, na ktorého základe došlo k vzniku škody.


5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov predávajúcemu, a to za účelom dodania tovaru. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov.
5.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú obchodným zákonníkom (zák. č. 513/1991 Zb.).
5.3 Pokiaľ je kupujúci zahraniční subjekt, použije sa na právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu slovenské právo.
5.4 Uzavreté kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné.
5.5 V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
5.6 Zmeny Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy môžu byť vykonané len  písomne, zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia na internetových stránkach. Zmeny sa vykonávajú  najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu obchodovania.

Vybrané články

Kto sa môže registrovať?

Kto sa môže registrovať?

Zaregistrovať sa môžu fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré majú živnostenské alebo iné oprávnenie…